Odpowiadając krótko na pytanie zawarte w tytule można powiedzieć, iż broker jest pewnego rodzaju pośrednikiem na rynku ubezpieczeniowym. Pośrednikiem ponieważ nie jest on pracownikiem agencji ubezpieczeniowej. Aby móc wykonywać zawód brokera i pośredniczyć między podmiotami ubezpieczeniowymi a klientami broker musi uzyskać licencję zezwalającą na wykonywanie tego typu działalności.

Kto może wykonywać zawód brokera?

Działalność brokera ubezpieczeniowego może wykonywać zarówno osoba fizyczna, jak i prawa. Aby było to możliwe konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Łączy się to z pozytywnym zdaniem egzaminu. Warunkiem koniecznym jest także posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli tzw. ubezpieczenia OC. Poza tym broker ubezpieczeniowy musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz musi być osobą niekaraną. Broker musi także posiadać minimum wykształcenie średnie.

Zakazy brokerskie

broker ubezpieczeniowyDziałalność brokera ubezpieczeniowego objęta jest także pewnymi zakazami. Przede wszystkim broker nie może prowadzić działalności agencyjnej. Nie może także być w stosunku pracy z jakąkolwiek firmą ubezpieczeniową oraz nie może pełnić roli członka zarządu lub rady nadzorczej w firmie ubezpieczeniowej. Poza tym nie może także posiadać akacji firm ubezpieczeniowych. Co ważne powyższe zakazy obejmują także osoby, które są zatrudniane przez brokera ubezpieczeniowego. Celem wprowadzenia powyższych zakazów jest zachowanie bezstronności i obiektywizmu podczas wykonywania prac polegających na pośredniczeniu między firmami ubezpieczeniowymi na klientami.

Obowiązki brokera ubezpieczeniowego

Przede wszystkim broker ma obowiązek zawsze przedstawić swoje zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej na żądanie zarówno firmy ubezpieczeniowej, jak i klienta. Broker zobowiązany jest także do udzielania swoim klientom rzetelnej opinii na temat przedstawionych ofert ubezpieczeniowych. Zobowiązany jest także do zachowania tajemnicy w zakresie podejmowanych przez siebie czynności brokerskich wobec tzw. osób trzecich. Oczywiście obowiązkiem brokera ubezpieczeniowego jest obiektywne dbanie o interesy zarówno firm ubezpieczeniowych, jak i swoich klientów.

Zarobki

Zarobki brokerów ubezpieczeniowych są różne. Wszystko uzależnione jest od ilości posiadanych klientów i wysokości podpisanych umów. Wynagrodzenie brokera to prowizja jaką otrzymuje od firmy ubezpieczeniowej. Im umowa ubezpieczenia opiewa na wyższą kwotą tym wyższe jest wynagrodzenia brokera.